نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

Ast,Alt,Alp کبد

آزمایشگاه شبانه روزی دورنیان طب

تهاتر : 156,300ریال

468,900 ریال 625,200 ریال
25درصد تهاتر

triglycerides چربی

آزمایشگاه شبانه روزی دورنیان طب

تهاتر : 57,600ریال

172,800 ریال 230,400 ریال
20درصد تهاتر

cholesterol چربی

آزمایشگاه شبانه روزی دورنیان طب

تهاتر : 35,040ریال

140,160 ریال 175,200 ریال
25درصد تهاتر
25درصد تهاتر

آزمایش CBC

آزمایشگاه شبانه روزی دورنیان طب

تهاتر : 65,000ریال

195,000 ریال 260,000 ریال
20درصد تهاتر

نمونه گیری آزمایشات

خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر

تستهای غرباگری

آزمایشگاه پزشکی جنت

تهاتر : 5,400,000ریال

21,600,000 ریال 27,000,000 ریال
10درصد تهاتر

تست کرونا

آزمایشگاه پزشکی جنت

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال