شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

2درصد تهاتر

بیمه شخخص ثالث

بیمه ی البرز

تهاتر : 370,000ریال

18,130,000 ریال 18,500,000 ریال
30درصد تهاتر

خدمات مالیاتی ه

خدمات مالی آریا

تهاتر : 15,000,000ریال

35,000,000 ریال 50,000,000 ریال
30درصد تهاتر

خدمات مالیاتی د

خدمات مالی آریا

تهاتر : 36,000,000ریال

84,000,000 ریال 120,000,000 ریال
30درصد تهاتر

خدمات مالیاتی ج

خدمات مالی آریا

تهاتر : 75,000,000ریال

175,000,000 ریال 250,000,000 ریال
30درصد تهاتر

خدمات مالیاتی ب

خدمات مالی آریا

تهاتر : 150,000,000ریال

350,000,000 ریال 500,000,000 ریال
30درصد تهاتر

خدمات مالیاتی الف

خدمات مالی آریا

تهاتر : 255,000,000ریال

595,000,000 ریال 850,000,000 ریال
30درصد تهاتر

پکیج حسابداری سالیانه

حسابداری اصغری

تهاتر : 390,000,000ریال

910,000,000 ریال 1,300,000,000 ریال
30درصد تهاتر

تهیه حقوق و دستمزد

حسابداری اصغری

تهاتر : 6,000,000ریال

14,000,000 ریال 20,000,000 ریال
35درصد تهاتر

ثبت اسنادو کنترل اسناد

حسابداری اصغری

تهاتر : 21,000,000ریال

39,000,000 ریال 60,000,000 ریال